hiq mean are high-quality road safe product
We are trying to produce harder, useful and beautiful product, everytime.

제품소개 > 조달청등록 제품

조달청 단가계약

(주)하이큐 나라장터 계약물품현황(조달청)
품 목 코드 NO 및 규격 하차도 설치도 물품식별번호

차선규제봉
46161597
차선규제봉사진 NB-750, Φ200X80X750 O O 20822564
NB-751, Φ250X80X750 O O 21356940
RB-450, Φ200X80X450 O O 20762442
RB-451, Φ250X80X450 O O 20762441
NB-752, Φ200X80X750조립식유도봉 O O 22524736

차선분리대
46161575
차선분리대사진1 HIQB-1102차선분리대(독립형) O O 23300996
차선분리대사진3 HIQB-1103차선분리대(연속형) O O 23986154
HIQB-1104차선분리대(독립형) O O 23986155
차선분리대사진2 HIQB-0103차선분리대(연속형) O O 22596292
HIQB-0104차선분리대(독립형) O O 22596293

볼라드
30121794
볼라드사진1 BA-S1, Φ155X800 앙카형 고정 볼라드 O O 21785418
BB-F1, Φ155X800매립형 탄성 볼라드 O O 21785419
BA-S2, Φ120X1000앙카형 고정 슬림 볼라드 O O 22589419
BB-S2, Φ120X1000매립형 고정 슬림 볼라드 O O 22589420
BB-F2, Φ120X1000매립형 탄성 슬림 볼라드 O O 23507436
볼라드사진2 BA-S5, Φ150X800 앙카형 고정 볼라드 O O 23157624
BB-S5, Φ150X800매립형 고정 볼라드 O O 23157623
BA-F5, Φ150X800앙카형 탄성 볼라드 O O 23157625
BB-F5, Φ150X800매립형 탄성 볼라드 O O 23157626
120볼라드사진 BB-S3, Φ120X800 매립형 고정 볼라드 O O 23507439
100볼라드사진 BB-S6, Φ100X800 매립형 고정 볼라드 O O 23883021
BB-F6, Φ100X800매립형 탄성 볼라드 O O 23889345

카스토퍼
30121795
카스토퍼사진 C-2001, L750XW150XH120 O O 20821578
C-2002, L750XW160XH120 O O 21400564
C-2003, L750XW200XH120 O O 21394914

도로표지병
46161585
도로표지병사진 HIQA-3R02, 130X110X30유리알1구-양면 O O 20873774
HIQA-3R04, 130X110X30유리알3구-양면 O O 20873775
HIQA-3R05, 130X110X30PC-단면 O O 20820070
HIQA-3R06, 130X110X30PC-양면 O O 20820071
쏠라 도로표지병사진 HIQB-S01, Φ134X49.1쏠라 도로표지병 O O 24141729

(델리네이터)
싸이드포스트
46161508
델리네이터사이트포스트사진 RD-100델리네이터(단면) O X 23642810
RD-200델리네이터(양면) O X 23644740
DT-100델리네이터(토공용) O X 20820074
DO-100가드레일O형 O X 20820075
DH-100가드레일H형 O X 20820077
DL-100옹벽L형 O X 20820078
DI-100옹벽I형 O X 20820079
DR-100핸드레일용 O X 20820080
RD-2000Φ150델리네이터 O X 24069439
HIQA-2105, 130X76X1800싸이드포스트-토공용 O X 21440178
HIQA-0102, 130X36X550싸이드포스트-가드레일용 O X 21440182